Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ
 
Szkoła Podstawowa nr 1 Poznań
Herb RP
Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

2019.04.08

REKRUTACJA

W dniu 4 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Obecność dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola/oddz. przedszkolnego w szkole rodzice/opiekunowie prawni powinni PISEMNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA w przedszkolu/ oddz. przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2019/2020 do 9 kwietnia 2019 r.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu do którego dziecko się zakwalifikowało.

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W każdej placówce wywieszona będzie lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych oraz lista placówek z wolnymi miejscami (w załączeniu oraz na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan w zakładce Dokumenty). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z harmonogramem.

2019.03.12

Rekrutacje do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Prezentacja

2019.03.04

NABÓR

NABÓR – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODZDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W POZNANIU:

 1. 04 .03-15.03.2019r. należy złożyć wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja
 2. 04.04.2019r. o godzinie 12.00 nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 3. 04 .04-09.04.2019r.należy złożyć w sekretariacie szkoły należy złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
 4. 11.04.2019r. o godz 12.00 jest ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówce listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
 5. 11.04.2019 r. w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej zostanie ogłoszona lista placówek dysponujących wolnymi miejscami.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron internetowych:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

Wniosek

Kryteria

Oświadczenie nr 1 - wielodzietność

Oświadczenie nr 2 - samotny rodzic

Oświadczenie nr 3 - zatrudnienie

Oświadczenie nr 4 - starsze rodzeństwo

Oświadczenie nr 5 - PIT

Oświadczenie nr 6 - kurator

NABÓR – KLASA 1

Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać od 04 marca 2019r. w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron:
http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH – SZKOŁA OBWODOWE I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ ZSPOZA OBWODU SZKOŁY

 1. 04.03 – 20.03. 2019r. składanie wniosków i oświadczeń do obwodowych szkół podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne dla klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych. Wniosek należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.
 2. 27.03.2019r godz 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 3. Od 27.03-03 .04.2019r. złożenie przez rodziców/ opiekunów prawnych potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej innej niż obwodowa. Nie złożenie potwierdzenia woli przez rodziców/ opiekunów prawnych jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
 4. 5.04.2019r. godz 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej Obwodowej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej poza obwodem

Załącznik

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Oświadczenie nr 6

2019.02.11

NABÓR do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu na rok 2019/2020

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu:

 1. do oddziału przedszkolnego odbywa się w terminie: 04.03.2019 r. - 15.03.2019 r.
 2. do klas pierwszych odbywa się w terminie: 04.03.2019 r. - 20.03.2019 r.

Szczegóły: http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

Uchwała - kryteria SP

Uchwała - kryteria PLA

Terminarz SP - zał. 2

Zał. 1 do zarządzenia rekrutacja do przedszkoli

2018.04.25

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS "0"

 1. Od 30 kwietnia do 9 maja trwa NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 2. Wszystkich zainteresowanych RODZICÓW i OPIEKUNÓW dzieci w wieku 5 i 6 lat ZAPRASZAMY do sekretariatu szkoły.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składamy tylko w placówce wskazanej jako 1 preferencja.
 4. Ogłoszenie wyników 17 maja 2018r. godz. 12:00

wniosek 1

wniosek 2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

2018.02.05

NABÓR DO KLAS "0"

 1. deklaracja potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2018/2019: od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.
 2. od dnia 19 lutego do dnia 2 marca 2018 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 3. od dnia 22 marca do dnia 26 marca 2018 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedsz. w szkole podstawowej
 4. Dnia 29 marca 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

wniosek 1

wniosek 2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

2018.02.01

Nabór

Informacje ogólne (Strona m. Poznania)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

Uchwała - kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwała - kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

2018.02.05

NABÓR DO KLAS 1

 1. od 7 marca do 12 marca - składanie zgłoszeń do szkół obwodowych
 2. Uwaga: Termin składania zgłoszeń przedłuża się do 30 marca 2018 r.
 3. od 19 marca do 30 marca 2018 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 4. 13 kwietnia godzina 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Zgłoszenie 1

 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.1